licitacions

Descrición

Información pública sobre as licitacións publicadas na Plataforma de Contratación do Sector Público, desde o 1 de xaneiro de 2014 en diante, en cumprimento das obrigacións de publicidade que establece a Lei de Contratos do Sector Público. Os recursos teñen formato Excel e divídense en catro recursos diferentes que se explican a continuación:

 • Contratos: Exprésase a información asociada a un contrato.
 • Contratos organizacion: Exprésase a información detallada do organo licitador.
 • Contratos lot: En caso que un contrato teña varios lotes, dáse detalle do lote.
 • Contratos adjudicatario: No caso de que unha licitación estea resuleta, dáse detalle da organización gañadora.

Nos seguintes apartados descríbese cada un dos campos de cada recurso:

Contratos

 • identifier: Identificador único para un expediente de contratación.
 • title: Nome da licitación.
 • updated: Data na que se creo/modifico cada licitacion.
 • description: Descrición da licitación.
 • URL: Url á licitación.
 • hasTender: Órgano licitador.
 • tenderStatus: Estado da licitación.
 • mainProcCategory: Categoría do contrato.
 • additionalProcCategory: Subcategoría do contrato.
 • procurementMethod: Tipo do procedemento.
 • procurementMethodDetails: Detalle do tipo do procedemento.
 • periodDurationInDays: Duración do contrato.
 • periodStartDate: Data de inicio do contrato.
 • periodEndDate: Data fin do contrato.
 • valueAmount: Importe de adxudicación.

Contratos_ organizacion

 • identifier: Identificador único para un expediente de contratación.
 • NIF: NIF do órgano licitador.
 • title: Nome do órgano licitador.
 • URI: Sitio web do órgano licitador.
 • contactPoint email: Email de contacto.
 • contactPoint faxNumber : Número de fax
 • contactPoint title: Nome do contacto.
 • contactPoint telephone: Teléfono do órgano licitador.
 • municipio id: IDE do municipio.
 • municipio title: Municipio do licitador.
 • street address: Dirección do órgano licitador.
 • potal code: Código postal.
 • updated: Data na que se creou/modificou a licitación.

Contratos_ lot

 • identifier: Identificador único para un expediente de contratación.
 • lot: Número/identificador do lote.
 • title: Título do lote.
 • valueAmount: Orzamento de cada lote.
 • tender title: Nome da licitación correspondente ao lote.
 • updated: Data na que se creou/modificou a licitación.

Contratos_adjudicatario

 • identifier: Identificador único para un expediente de contratación.
 • isSupplierFor: Identificador da organización gañadora da resolución.
 • lot: Número/identificador do lote.
 • numberOfTenderers: Número de propostas recibidas no lote.
 • isBuyerFor: Información da organización adxudicataria en caso en que a licitación estea resolta.
 • awardDescription: Descrición da licitación. O porque da adxudicación.
 • awardDate: Data na que se adxudicou a oferta.
 • awardValueAmount: Orzamento da resolución.
 • updated: Data na que se creou/modificou a licitación.

Datos e recursos